Премини към основното съдържание

      Отдел "Въоръжение и боеприпаси"

 • извършва научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска дейност в областта на въоръжението и боеприпасите, оптичните и лазерни уреди и методи, ядрената, химическата, биологическата защита и екологията, гориво-смазочните материали и специалните течности и газове;
 • анализира състоянието и тенденциите в технологиите и изготвя перспективни прогнози за развитието на въоръжението и боеприпасите, оптичните и лазерни уреди и методи, ядрената, химическата, биологическата защита и екологията, гориво-смазочните материали и специалните течности и газове;
 • разработва тактико-техническите задания, технически спецификации и експертизи, програми и методики за изпитвания, както и други документи свързани с аквизицията на въоръжението и боеприпасите, оптичните и лазерни уреди и методи, ядрената, химическата, биологическата защита и екологията, гориво-смазочните материали и специалните течности и газове;
 • провежда научно-техническо съпровождане на изследователската и развойна фаза на отбранителните продукти, което да позволява намаляването на техническия риск и предотвратяването на най-ранен етап на евентуални бъдещи загуби при реализацията на останалите фази, изискващи основната част от инвестициите;
 • извършва опитно-конструкторска и експериментална дейност с цел обосноваване на тактико-технически характеристики на изделията. Предлага технически решения при модернизация или покупка на изделия за нуждите на Въоръжените сили;
 • извършва военноикономически анализи на въоръжението и боеприпасите, оптичните и лазерни уреди и методи, ядрената, химическата, биологическата защита и екологията, гориво-смазочните материали и специалните течности и газове;
 • участва в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми, инструкции, указания, процедури, заповеди и други нормативни документи свързани с цялостния жизнен цикъл на отбранителните продукти;
 • участва в програми, проекти, разработки и други в областта на научно-приложните изследвания и технологии на въоръжение и боеприпаси, оптичните и лазерни уреди и методи, ядрената, химическата, биологическата защита и екологията, гориво-смазочните материали и специалните течности и газове в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • осъществява сътрудничество с националната отбранителна промишленост и обмяна на опит;
 • публикува резултати от научноизследователската и експериментална дейност;
 • организира и провежда презентации и демонстрации на фирми, предлагащи въоръжение и боеприпаси, оптични и лазерни уреди, ядрена, химическа, биологическа защита и екология, гориво-смазочни материали и специални течности и газове.