Премини към основното съдържание

      Главният юрисконсулт

 • организира представителството на Института пред трети лица, държавни органи и процесуално представителство пред съда;
 • организира защитата на интересите на Института при неизпълнение на сключени договори;
 • дава становища и парафира проектите за договори и вътрешни актове на директора на Института във връзка с тяхната законосъобразност;
 • участва в дейности по прилагане на Закона обществени поръчки;
 • участва в дейности по Закона за обществени поръчки;
 • координира работата за обосноваване законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи и предлага за привличане към юридическа отговорност на служители, допуснали нарушения при изпълнение на служебните или трудовите им задължения;
 • дава становище при съставяне на актове относно възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, както и при налагането на дисциплинарни наказания;
 • отговаря за законосъобразното прилагане на националното законодателство в Института по отбрана;
 • отговаря за допуснатите пропуски и вреди, настъпили вследствие на неправилно прилагане и тълкуване на нормативните разпоредби;
 • носи отговорност за законосъобразното съставяне на вътрешните актове на директора на Института и издаваните от него заповеди и нареждания;
 • отговаря за организацията по представителството пред трети лица и държавни органи за спазване на законоустановените срокове за това;
 • съблюдава за спазване разпоредбите на Кодекса за етично поведение на военнослужещите и цивилните служителите в Института по отбрана;
 • отговаря за изготвяне на вътрешноведомствената  уредба, свързана с прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове за неговото прилагане.