Премини към основното съдържание

Дирекция "Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали"

  • провежда научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и военно-икономическите анализи;
  • извършва проучвания, анализи и оценки за състоянието, техническите способности, военно-икономическите показатели и перспективите за модернизация и развитие на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и логистика;
  • анализира оперативно-тактическите изисквания към продукти, свързани с отбраната, с цел дефиниране на техните характеристики, които се залагат в тактико-техническите задания или технически спецификации;
  • разработва научнообосновани анализи, експертни оценки и прогнози за развитието на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и логистика, средства за ЯХБЗ и Е;
  • извършва техническа и военно-икономическа експертиза и изготвя технически доклади, заключения и протоколи, както и участва в създаването на стандартизационни и други документи, свързани с модернизирането на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и логистика, средства за ЯХБЗ и Е;
  • изготвя становища и експертни оценки по програми, проекти, разработки и други, изпълнявани в интерес на националната сигурност, отбраната и въоръжените сили, експертизи и контрол на техническата документация на модернизираните, разработваните и приетите на въоръжение продукти, свързани с отбраната;
  • организира, провежда и участва в научни и приложни конференции, семинари, симпозиуми, курсове, академии, разработва и публикува монографии, студии, статии, сборници и други материали, отнасящи се до бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и логистика и средствата за ЯХБЗ и Е;
  • провежда обучение по образователна и научна степен "доктор" по акредитирани научни специалности;
  • участва в програми, проекти, разработки и други в областта на научно-приложните изследвания и технологии на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, бойното осигуряване и логистика и средствата за ЯХБЗ и Е в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
  • организира работата на Експертен технико-икономически съвет по "Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали".